Regulamin

StartRegulamin

1. Koło nosi nazwę “Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Biofarmacji i Farmakodynamiki”.

2. Celem Koła Naukowego jest: umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu farmakologii i bioanalityki;
 • nawiązywanie współpracy z podobnymi stowarzyszeniami działającymi w kraju;
 • upowszechnianie fachowej wiedzy na temat bezpieczeństwa farmakoterapii;
 • danie szansy na osobiste spotkania z profesjonalistami z branży farmaceutycznej.
3. Cele powyższe powinny być realizowane przez:
 • udział członków Koła Naukowego w badaniach naukowych prowadzonych w Katedrze Biofarmacji i Farmakodynamiki;
 • uczestnictwo w spotkaniach Koła Naukowego, na których prezentowane są prace związane z jego działalnością;
 • udział członków Koła Naukowego w konferencjach, seminariach i piknikach naukowych.

4. Opiekun Koła Naukowego ma obowiązek wspierania i koordynowania działalności Koła Naukowego oraz pomocy w wyborze tematów prac badawczych.

5. Spotkania Koła Naukowego powinny odbywać się co najmniej raz na miesiąc.

6. Członkami Koła Naukowego mogą zostać studenci od IV roku kierunku Farmacja GUMed, zainteresowani jego problematyką naukową. W szczególnych przypadkach przyjęci mogą zostać studenci z I, II lub III roku kierunku Farmacja lub innych kierunków studiów prowadzonych przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Decyzję w takim przypadku podejmuje Opiekun Koła Naukowego.

7. Członek Koła Naukowego ma prawo:
 • czynnego udziału w pracach naukowych i spotkaniach Koła Naukowego;
 • korzystania z konsultacji naukowych pracowników Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki w zakresie farmakologii i bioanalityki
8. Członek Koła Naukowego ma obowiązek:
 • aktywnego udziału i obecności na spotkaniach Koła Naukowego;
 • terminowego wywiązywania się z powierzonych mu zadań związanych z pracami Koła Naukowego.
9. Członkostwo w Kole Naukowym ustaje na skutek:
 • rezygnacji członka zgłoszonej do Opiekuna Koła Naukowego;
 • utraty przez członka statusu studenta GUMed;
 • braku zaangażowania w działalność Koła potwierdzonego negatywną opinią Opiekuna Koła Naukowego.

10. W skład Zarządu Koła Naukowego wchodzą: Przewodniczący (przedstawiciel V roku), Wiceprzewodniczący (przedstawiciel IV roku) oraz Sekretarz.

11. Zarząd zobowiązany jest do:
 • organizowania i kierowania pracami Koła Naukowego w ścisłej współpracy z Opiekunem Koła Naukowego,

12. Powyższy regulamin może ulec zmianie na wniosek Zarządu Koła Naukowego. Wszelkie zmiany w regulaminie muszą zostać zatwierdzone większością głosów na spotkaniu Koła Naukowego.